Utstyr: Fra dam til utløp.

                          

 


Dammen er en overløpsdam av betong med en hydraulisk bunnluke, for å kunne tappe ned dammen ved inspeksjon og for å åpne ved ekstrem vannføring.
I dammen er det to rør for minstevannføring. Minste rør er for vintervannføring, 100 liter pr sek. Da er største rør stengt. Sommer skal begge rør være åpne og da går ca 670 liter pr sek gjennom rørene.
Inntaket for rørgata ligger bak en varegrind på 4,0X2,5 meter, en galvanisert gitterrist med staver cc 35X35 mm.
Rørgata er ca 630 meter lang og består av rør i glassfiberarmert polyester, GPR-rør. Øvre halvdel har en diameter på 1600 mm og nedre halvdel har diameter 1400 mm. Hele rørgata er gravd ned.

Det tok forøvrig over 8 timer å fylle røret med vann. Fyllingshastighet ca 50 liter pr sekund.

Inn i kraftstasjonen kommer et bukserør i stål, som fordeler vannet til de to like store Francisturbiner, levert av Fadum tekniske. Det er en ventil foran hver turbin. Hver generator er på 1250 kW, tilsammen 2500 kW. Turbinene har en slukeevne på tilsammen 5000 liter vann pr sek. men de er plombert slik at de nå tar max 4300 liter pr sek. som er iflg konsesjonen det vi kan ta ut av vann.
Hver turbin driver en luftkjølt Hitzinger generator på 1600 kVa med spenning 690 volt. Strømmen går videre til 2 stk luftkjølte trafoer som øker spenningen til 22000 volt for levering til NTE's nett. I tillegg er det en stasjonstrafo som tar spenningen fra 22000 v til 240 v, for levering til 3 gårdsbruk samt til bruk i kraftstasjonen. 

Trafoer, apparatanlegg, styring og kontrollanlegg er levert av HM-elektro.

Etter at vannet har gått gjennom rør og turbiner, kommer det ut av kraftstasjonen. Det har da gjort sin misjon for oss.....
 

 

------------------------------------ooooooooooooo-----------------------------------

 

Gjennomsnitt produksjon i et "normalår" er beregnet til ca 10.000.000 kW. (10 GWh). Totale kostnader med utbyggingen var ca 28 mill. kroner. Lånegiver er Sparebank 1 Midt-Norge.

 

                     Hydrologi og fallforhold

Nedslagsfelt 278,4 km2
Spesifikt avløp 40 l/sek/km2
Årsavløp 351 mill. m3
Middelvannføring 11,0 m3/sek
Slukeevne turbiner 4300 l/sek
Minstevannføring sommer 660 l/sek
Minstevannføring vinter 100 l/sek
Brutto fallhøyde 59 meter